„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem się uczą działają …”

Samorząd Uczniowski jest organizacja powołaną dla uczniów i przez uczniów. Reprezentuje wszystkie dzieci i młodzież z klas 4-8, współpracuje ściśle z opiekunami, dyrekcją, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym; współdecyduje o życiu i pracy szkoły. Poprzez współpracę z Młodzieżową Rada Miasta reprezentuje szkołę wśród społeczności lokalnej, przysposabia uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim.

Wszystkie działania podejmowane przez Samorząd maja na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, rozbudzanie w uczniach inicjatywy, samodzielności, kreatywności, aktywności, uczenie pielęgnowania tradycji i szacunku dla wspólnego dobra.